تنها

انگارپای ثانیه هالنگ می شودوقتی دلی برای دلی تنگ می شود

دی 93
2 پست